Misja

Misja szkoły

Nie ma kaleki – jest człowiek”

Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie”

Dobroć człowieka jest największą wartością”

Maria Grzegorzewska

Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego.

Obserwacje przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym wskazują, iż problemy występujące w szkole dotyczą głównie:

 • naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej;
 • niskiej motywacji do uczenia się i podejmowania aktywności na terenie szkoły;
 • podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych, tj. wagarowanie, palenie papierosów i spożywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne;
 • niskiej frekwencji na zajęciach;
 • znajomości i przestrzegania zasad norm społecznych;
 • odpowiedzialności za otoczenie i estetykę szkoły;
 • zarządzania sobą w czasie wolnym;
 • radzenia sobie ze stresem;
 • współpracy z rodzicami;
 • umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Sposoby realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego

 • Realizacja tematów w ramach godzin wychowawczych prowadzonych przez wychowawców

 • Realizacja zadań wychowawczych i profilaktycznych zgodnie z podstawą programową

 • Udział uczniów w zajęciach warsztatowych z różnych dziedzin zarówno w szkole jak
  i w wyspecjalizowanych placówkach

 • Realizacja programów prozdrowotnych

 • Udział uczniów w dyskusjach, pogadankach związanych z tematyką danego przedmiotu

 • Uroczystości szkolne i pozaszkolne

Organizacja:

 • Wycieczek klasowych

 • Kół zainteresowań

 • Inspirowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach

 • Organizacja ogólnoszkolnego i klasowego systemu pomocy koleżeńskiej

 • Wdrażanie rodziców w życie szkoły, współudział w organizowaniu uroczystości, współdecydowanie w istotnych sprawach szkoły, pedagogizacja rodziców

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Zadania wychowawcze

Rozwój moralny

a. zdolność wartościowania

– udział uczniów w zajęciach wychowawczych poświęconych tematyce wartości – przygotowanie uczniów do rozpoznania podstawowych wartości i dokonania ich hierarchizacji

b. umiejętność oceny własnych zachowań

– udział uczniów w lekcjach wychowawczych dotyczących umiejętności oceny własnych zachowań

c. kształtowanie postaw moralnych

– zorganizowanie ogólnoszkolnego i klasowego systemu pomocy koleżeńskiej w nauce

– rozpowszechnienie działań charytatywnych na rzecz potrzebujących

– kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz dokonywanie wyborów moralnych

– ukazanie atrakcyjności dobra i krytycznego odbioru tego, co niesie za sobą kultura masowa

Rozwój emocjonalny

a. poznanie własnej sfery uczuciowej

– udział uczniów w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, które w swoim programie zawierają tematykę związaną z rozwojem emocjonalnym

– zachęcanie do bliższego i głębszego poznania siebie

b. umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji

– uczestnictwo uczniów w uroczystościach szkolnych i klasowych

– kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia

– nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć: koleżeństwa i przyjaźni

– kształtowanie u ucznia umiejętności opanowywania emocji w różnych sytuacjach sytuacje stresowe i radosne dla ucznia)

Rozwój duchowy

a. poznanie dorobku kultury

– udział młodzieży w ważnych wydarzeniach miasta i regionu

– wprowadzenie w świat kultury i sztuki poprzez umożliwienie kontaktu z dziełami sztuki prowadzącego do przeżyć estetycznych

– korzystanie z ofert placówek kulturalno-oświatowych

– rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią i kulturą narodu oraz tradycjami własnej rodziny

Rozwój duchowy

b. postawa twórcza

– stworzenie sytuacji dających możliwość twórczej aktywności

c. ugruntowanie postaw wynikających z poszanowania praw człowieka

– kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażania poglądów własnych i ich obrony

– rozbudzanie postaw tolerancji dla odmienności światopoglądowych, kulturowych i wyznaniowych

Rozwój intelektualny

a. poznanie swoich uzdolnień i zainteresowań

– umożliwienie uczniom rozpoznanie i rozwój własnych uzdolnień poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań funkcjonujących w szkole i poza nią, w olimpiadach i konkursach

b. umiejętność uczenia się, wypowiadania, obserwacji i kojarzenia

– udział młodzieży w zajęciach kształtujących umiejętność uczenia się, ćwiczenia pamięci i kojarzenia

– opieka nad uczniem zdolnym

– opieka nad uczniem mającym trudności w nauce

c. wychowanie do udziału w życiu zawodowym

– kształtowanie umiejętności ucznia w poszukiwaniu wiedzy – korzystanie z różnych źródeł informacji

– kształtowanie umiejętności podjęcia poszukiwania pracy

– rozwijanie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi

– poznanie podstawowych zasad życia gospodarczego i nabywanie umiejętności stosowania ich w życiu szkolnym (np. rzetelna praca, punktualność, dotrzymywanie danego słowa, wywiązywanie się z powierzonych funkcji zadań, prawdomówność, uczciwość)

Rozwój społeczny

a. umiejętność współżycia w grupie

– przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących właściwych kontaktów interpersonalnych w ramach lekcji wychowawczych, wychowania do życia w rodzinie i lekcji przedmiotowych

– aktywizowanie uczniów w kierunku kształtowania umiejętności pracy w grupie poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania na lekcjach przedmiotowych

b. rozwijanie samorządności uczniowskiej

– współudział w organizowaniu zadań dotyczących działalności szkoły (organizacji imprez szkolnych i klasowych itp.)

– umożliwienie składania Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej propozycji dotyczących życia społeczności uczniowskiej

c. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

– umacnianie przekonania, że prawidłowe funkcjonowanie społeczności klasowej i szkolnej uzależnione jest od wzajemnej akceptacji wszystkich uczniów

– rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej

Rozwój społeczny

d. kształtowanie postaw proeuropejskich, wychowanie proeuropejskie

– kształtowanie postaw szacunku wobec symboli narodowych

– zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa

– uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny

– kształtowanie umiejętności podporządkowania się wymogom procedur demokratycznych we wspólnym działaniu (np. zespole klasowym, samorządzie uczniowskim)

– określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie

– zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej

– rozwijanie działalności Klubu Europejskiego

Rozwój fizyczny, propagowanie zdrowego stylu życia

a. kształtowanie sprawności fizycznej

– organizacja turniejów sportowych międzyklasowych i międzyszkolnych

– umożliwienie uczniom udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych

– organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych i turystycznych wspierających rozwój fizyczny, np. dzień sportu

b. dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne

– uświadomienie odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia

– kształtowanie postaw dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność organizmu oraz higienę ciała i otoczenia

c. profilaktyka uzależnień

– kształtowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia poprzez realizację edukacji prozdrowotnej

– udział młodzieży w programach profilaktyki narkomanii, AIDS, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nikotynizmowi

d. organizacja czasu wolnego

– organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych

– udział w zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań

– przygotowywanie imprez szkolnych i środowiskowych

– wyjścia do kina, teatru, muzeum

e. wychowanie do życia w rodzinie

– pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dorastania i dojrzewania

– pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości i odnoszeniu jej do wartości nadrzędnych, takich jak: poszanowanie życia, miłości, rodziny poprzez udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie

f. kształtowanie postaw proekologicznych

– budzenie i rozwijanie szacunku do naturalnego środowiska człowieka

– poznanie współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody

– wpajanie umiejętności postrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym

– kształtowanie postaw proekologicznych i organizacja działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu

Rozwój fizyczny, propagowanie zdrowego stylu życia

Ewaluacja programu:

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji:

– obserwacja i analiza zachowań ucznia

– obserwacja postępów w nauce

– frekwencja na zajęciach dydaktycznych

– udział w konkursach

Narzędzia do ewaluacji:

– ankieta

– obserwacja

– analiza dokumentacji szkolnej