Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zs16.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej (treści niedostępne):

 1. Filmy umieszczone na stronie prowadzą do zewnętrznych źródeł i możliwe jest, iż nie można obsłużyć ich samą klawiaturą, nie mają opisów tekstowych, nie posiadają napisów dla osób głuchych, oraz nie posiadają audiodeskrypcji;
 2. Nie wszystkie grafiki i zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne (opisy alternatywne od kwietnia 2022r.);
 3. Mogą pojawić się na stronie elementy graficzne zawierające tekst;
 4. „Wirtualny spacer” po jednostce jest niedostępny;
 5. Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi, natomiast w większości przypadków istnieje możliwość odczytu tekstu. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF;
 6. Odnośniki powodujące otwarcie nowego okna mogą nie informować o tym fakcie;
 7. Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej;
 8. Strona nie posiada mapy strony;
 9. Niektóre linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku;
 10. Na stronie mogą pojawiać się elementy zmieniające gwałtownie jasność;
 11. Może się zdarzyć, iż brak jest informacji na stronie o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki;
 12. Możliwe jest to, że przy nawigacji klawiaturą i bez wciśnięcia ENTER oraz przy nawigacji myszką i bez kliknięcia jej przycisku, wyświetla się nowe okno z treścią.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.01.2021r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu: 31.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jacek Fidura j.fidura@zs16.pl

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Jan Antypiuk. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres j.antypiuk@zs16.pl lub pod numerem telefonu 85 742 25 69 w. 33. Kontaktem alternatywnym jest sekretariat@zs16.pl lub nr telefonu 85 742 25 69 (sekretariat)

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji przy pomocy alternatywnych form, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji przy pomocy alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić formę przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnej formy dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę na takie działanie.

Za niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Edukacji, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, e-mail: edukacja@um.bialystok.pl, tel.: 85 869 63 30

Dostępność architektoniczna

Dostępność Budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28

 1. Zespół Szkół nr 16 składa się z jednego, spójnego budynku i jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z trzech integralnych części: auli, sali gimnastycznej i budynku głównego. Budynek główny składa się z trzech poziomów: A, B, C.
 2. Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wyjścia ewakuacyjne oznaczone.
 3. Przed wejściem głównym znajduje się szeroka rampa z dostosowaniem do wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przy wejściu głównym mieści się portiernia z pracownikami obsługi udzielającymi informacji.
 5. Na poziomie A w pobliżu portierni znajduje się winda. Wewnętrzny panel sterujący windy jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych w języku Brajla oraz informację głosową.
 6. W budynku na poziomach A, B, C znajdują się szerokie korytarze.
 7. Na każdym piętrze są toalety z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
 8. Wejścia do klas posiadają wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w języku Brajla (poza windą) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audio deskrypcji.
 12. W szkole, po uprzednim powiadomieniu mailem lub telefonicznie, jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność Budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28

 1. Budynek Internatu składa się z jednego, spójnego budynku i nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z dwóch integralnych części: budynku głównego oraz łącznika do budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku. Budynek składa się z trzech poziomów: Parter, I Piętro, II Piętro.
 2. Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wyjścia ewakuacyjne oznaczone.
 3. Przed wejściem brak rampy z dostosowaniem do wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku brak windy.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w języku Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 6. Do Internatu może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W Internacie nie ma pętli indukcyjnych, brak też audio deskrypcji.
 8. W Internacie, po uprzednim powiadomieniu mailem lub telefonicznie, jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność Budynku Dydaktyczno – Praktycznego, ul. Zwycięstwa 28

 1. Budynek parterowy z jednej bryły dostosowany częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wyjścia ewakuacyjne oznaczone.
 3. Przed wejściem głównym znajduje się szeroka rampa z dostosowaniem do wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku znajdują się szerokie korytarze.
 5. W budynku są toalety z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
 6. Wejścia do klas jak i pomieszczeń posiadają wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w języku Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 8. Do budynku można wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak też audio deskrypcji.
 10. W budynku, po uprzednim powiadomieniu mailem lub telefonicznie, jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Raport o zapewnieniu dostępności – ZS16 w Białymstoku – ZS16 (kliknij w link)

Raport o zapewnieniu dostępności – BS 1 st w Białymstoku – BS 1 st (kliknij w link)

Raport o zapewnieniu dostępności – SPdP nr 1 w Białymstoku – SPdP nr 1 (kliknij w link)

Raport o zapewnieniu dostępności – Internat w Białymstoku – Internat (kliknij w link)

Skip to content