Przejdź do treści

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi) przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia. Szkoła ma obowiązek stosowania w edukacji uczniów racjonalnych usprawnień, o których mowa w artykule 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1169). Edukacja polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne teorie nauczania oraz w oparciu o doświadczenia nauczycieli praktyków i dobre praktyki na rynku pracy. Nauka w Szkole trwa trzy lata.

Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i obejmuje:

 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.

W procesie kształcenia nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunki oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych i konsultując z nimi sposoby rozwiązywania problemów ucznia respektując wyznawane przez rodzinę wartości.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • przysposobienie do pracy
 • wychowanie fizyczne,
 • religia,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia kształtujące kreatywność.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie kształcą się w obszarach tematycznych:

Gospodarstwo domowe:

 1. Prace kulinarne
 2. Prace porządkowe
 3. Konserwacja odzieży
 4. Prace ogrodnicze;
 5. Prace użytkowe
 6. Rękodzieło/stolarstwo
 7. Prace krawieckie
 8. Prace biurowe

Działalność Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 to oprócz zajęć dydaktycznych i przygotowujących do pracy zawodowej, także atrakcyjne wycieczki, imprezy integracyjne i rekreacyjne, mające na celu kształtowanie i utrwalenie zachowań i nawyków ogólnie akceptowanych w społeczeństwie. Celem edukacji uczniów jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów.

Realizacja celów Szkoły uwzględnia wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym i harmonijnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego. Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności i ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwić im umiejętne pełnienie ról społecznych.

Zadaniem szkoły jest tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych. Szkoła zapewnia uczniowi udział w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających jego rozwój. Zakres treści nauczania realizowany jest w oparciu o podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977).

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się

1. zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne – zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się – zajęcia, które służą dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń ma możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy,
 • zajęcia kształtujące kreatywność – zajęcia, które służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy i są dostosowane do potrzeb uczniów, ale również do ich specyficznych zachowań i ograniczeń,
 • przysposobienie do pracy – zajęcia, które mają na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym,
 • wychowanie fizyczne – zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną, przygotowujące uczniów do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia po zakończeniu nauki w szkole
 • religia,

2. zajęcia rewalidacyjne – zajęcia, które mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny, celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, m.in. radzenie sobie ze stresem, aby uczeń mógł osiągnąć sukces. Rodzaj zajęć określony jest w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie kształcą się w obszarach tematycznych:

 • Gospodarstwo domowe:

1. Prace kulinarne z planowaniem wydatków

2. Prace porządkowe

3. Konserwacja odzieży z elementami szycia;

 • Prace ogrodnicze;
 • Rękodzieło/Prace w drewnie;
 • Prace komputerowo-biurowe;
 • Kompetencje społeczne w sferze życia zawodowego.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia uczniowi wsparcie doradcy zawodowego, oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą.

Skip to content