Przejdź do treści

Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z uwzględnieniem sprostowania do rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 (…) (Dz.Urz.UE.L.2018.127 z dnia 23 maja 2018 r.)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:Dyrektor Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok
ado@zs16.pl tel. 85 7422569
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:Artur Woroniecki
iodo@zs16.pl tel. 85 7422569
Dane będą przetwarzane w celu:realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. z\m.) oraz na podstawie. art. 6 ust. 1 RODO  (Dz.Urz.UE.L.119 z dnia 4 maja 2016 r.) z uwzględnieniem sprostowania do rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 (…) (Dz.Urz.UE.L.2018.127 z dnia 23 maja 2018 r.)
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:dane mogą być przekazane do uprawnionych organów państwowych,
państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO
Okres przechowywania danych:dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Ma Pani/Pan prawo do:dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dane są:wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, oraz podane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody
Pani/Pana dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.
Skip to content