Start Rada Rodziców

Rada Rodziców

Główne kierunki pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

Główne kierunki pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

 

aby zobaczyć sprawozdanie kliknij tutaj

 

Sprawozdanie Rady Rodziców - wrzesień 2014

 

aby zobaczyć sprawozdanie kliknij tutaj

 

Regulamin
Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr.16
w Białymstoku

 

§ 11. W szkole  działa Rada Rodziców stanowiącą reprezentację rodziców wszystkich uczniów /podstawa prawna art.53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r.Dz.U. nr.80 poz.541 i 542
2. Regulamin działalności Rady Rodziców — uchwala sama rada.
3. Dyrektor Szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z   Radą Rodziców-osobiście lub poprzez wyznaczonego nauczyciela.


§2
Cele i zadania Rady Rodziców:• zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
• prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i władz oświatowych opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
• współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcą i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania i wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,
• upowszechnianie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi  wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
Do zadań Rady Rodziców należy:
• organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,
• pomoc dyrektorowi, jego zastępcy i Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia,
• organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,
• uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy szkolnych,
• współdziałanie z dyrektorem szkoły i jego zastępcą oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania,
• dokonywania, wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów.

Więcej…

 

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Nr 16
w Białymstoku

w roku szkolnym 2014/2015

Prezydium:
1.Tadeusz Paszun - przewodniczący Rady
2.Jolanta Carewicz - wiceprzewodniczący  
3.Jadwiga Łapińska - sekretarz, skarbnik   
4.Ewa Petelska - członek                       


Komisja Rewizyjna:

1.Tadeusz Gil - przewodniczący  
2.Ewa Korol-Żukowska - członek                 
3.Jerzy Chilimon - członek