Start Zarządzenia

Zarządzenia

Instrukcja Obiegu Dokumentów

Finansowo - Księgowych

 

CZĘŚĆ I. OGÓLNA

 

§ 1

 

  1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
    w Zespole szkół nr 16 w Białymstoku

  2. Instrukcja została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r.
    o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).


  3. Więcej informacji - kliknij tutaj

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2017


Dyrektora Zespołu szkół nr 16 w Białymstoku z dnia 02 stycznia
2017r w sprawie ustalenia współczynnika i prewspółczynnika dla
potrzeb rozliczeń podatku VAT

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA - KLIKNIJ TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017


Dyrektora Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku
z dnia 02 stycznia 2017 r.
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT .

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA - KLIKNIJ TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR  4/2015

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16  W BIAŁYMSTOKU Z dnia  24 luty 2015r

w sprawie odpłatności za wyżywienie młodzieży uczęszczającej do internatu i szkoły oraz wnoszonej opłaty stałej za pobyt w internacie.

 

Całość w załączonym pliku pdf tutaj

 

Zasady (polityki) rachunkowości

w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku

 

W roku szkolnym 2014/2015

 

Całość w załączonym pliku pdf tutaj


 

Zasady (polityki) rachunkowości

w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku

 

Zarządzenie nr. 2/2014
z dnia . 05.MARCA 2014r.
Dyrektora Zespołu Szkół nr 16
w Białymstoku
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości


Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240), Ustawy o Rachunkowości (Dz.U. nr 121 z 1994 poz. 591 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009r w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. Nr 211, poz. 1633), Rozporządzeniem Ministra Finansów  z 5 lipca 2010r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski (Dz.U. nr 128 poz. 861), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. nr 241 poz. 1616). Więcej w załączonym pliku pdf tutaj


 


 

ZARZĄDZENIE nr ………………../2011

Dyrektora Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2011r w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków

§ 1.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gmin (Dz.U. 142 poz. 1581 z 2001r z późn. zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 poz. 425 z późn. zm). oraz uchwały nr LX/795/10 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 25 października 2010r tworzy się wydzielony rachunek środków pieniężnych, na których gromadzone będą środki pochodzące z następujących źródeł:

- spadków i darowizn;

- odszkodowań za utracone i zniszczone mienie;

- opłaty za korzystanie z internatu i wyżywienia;

- opłaty wnoszone przez młodzież za korzystanie z wypoczynku w czasie ferii i wakacji;

- odsetki bankowe od środków rachunku wydzielonego;

- za czynności administracyjne ( duplikaty świadectw, legitymacji i inne)

- opłaty za najem pomieszczeń i zakwaterowanie

- opłaty za sprzedane surowce wtórne, środki trwałe z odsprzedaży oraz przeznaczone na złom,

 

Więcej…

 


ZARZĄDZENIE NR 3/2011
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16  W BIAŁYMSTOKU Z dnia  22 sierpnia 2011r
w sprawie odpłatności za internat i wyżywienie młodzieży uczęszczającej do internatu i szkoły.


Na podstawie art.67a ust.2, 3, 4 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty 1991r.9Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.  oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 maja 2011r  (Dz.U. z 2011r nr 109 poz. 631) zarządzam:


§1.


1. Żywienie młodzieży uczęszczającej do szkoły oraz  zamieszkującej w internacie odbywać się będzie:
- w Zespole Szkół nr 12 – śniadania (dla młodzieży z internatu) i obiady dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy na podstawie zawartego porozumienia;
- w Publicznym Gimnazjum nr 7 – obiady - dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podstawie zawartego porozumienia.
- kolacje dla młodzieży zamieszkującej w internacie -  w Zespole Szkół nr 16.
2. Z posiłków mogą korzystać uczniowie Szkoły  Przysposabiającej do Pracy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w tym młodzież zamieszkała w internacie.
3. Wydawane posiłki  są odpłatne.
4. Z wyżywienia korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub  których dożywianie finansuje: MOPR  oraz inne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa i inni sponsorzy.
5. Naliczenie opłat za obiady dla Ośrodków Pomocy Społecznej, które finansują młodzież będącą w trudnej sytuacji finansowej dokonuje księgowość Zespołu Szkół nr 16 wystawiając fakturę  na podstawie pisemnej informacji przesłanej do Zespołu Szkół nr 16 opartą wydaną  decyzją Ośrodków Pomocy przyznającą taką pomoc.
6. Dyrektor może zwolnić  uczniów z całości lub części opłat za posiłki jeżeli  środki na pokrycie kosztów posiłków  otrzyma od organu prowadzącego:
- w przypadku szczególnej trudnej sytuacji materialnej rodziców,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

Więcej…

 

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA Nr …….
DYREKTORA  ZESPOŁU SZKÓŁ nr 16
W  BIAŁYMSTOKU
z dnia  22.08.2011r
w  sprawie ceny jednego obiadu , śniadania i kolacji uczniom

w roku szkolnym 2011/2012

1. Ustalam  cenę jednego obiadu uczniom  Szkoły Przyspasabiającej do Pracy w wysokości 3,70 zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 12
2. Uczniom Zasadniczej szkoły Zawodowej w wysokości 3,20 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem z dyrektorem PG 7.
3. Ustalam koszty jednego śniadania i kolacji w kwocie 6,00 (2x3,00) zgodnie z opracowana kalkulacją własną i porozumieniem z Dyrektorem ZS nr 12.