Start Przewodnik po szkołach

Przewodnik po szkołach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. M. Grzegorzewskiej została powołana z dniem 1 listopada 1970 roku przez Wydział Oświaty Prezydium WRN w Białymstoku na podstawie pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego z dnia 31 października 1970 roku. Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2012 / 2013:

1. Fryzjer - w klasach II i III

2. Kucharz - w klasie I

3. Kucharz małej gastronomii - w klasach II i III

4. Mechanik pojazdów samochodowych - w klasach I, II i III

5. Ogrodnik - w klasach I, II i III

6. Pracownik pomocniczej obsługi hotelowej - w klasach I, II i III

7. Stolarz - w klasie III.

 

Szkoła przysposabiająca do pracy (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
Proces edukacji przebiega całościowo i realizowany jest na zasadzie łączenia funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły. W tym procesie uwzględniane są specyficzne metody i formy pracy oraz zasady nauczania wykorzystujące współczesną wiedzę z dziedziny nauk społeczno – pedagogicznych. Nauka w Szkole trwa trzy lata. Uczniowie kształcą się w zakresie:
- gospodarstwa domowego;
- ogrodnictwa;
- krawiectwa;
- dziewiarstwa;
- rękodzieła;
- kaletnictwa.
W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:
• zajęcia edukacyjne:
• funkcjonowanie osobiste i społeczne,
• wychowanie fizyczne,
• przysposobienie do pracy,
• etyka / religia,
• zajęcia rewalidacyjne,
• zajęcia sportowe,
• zajęcia kształtujące kreatywność.
Kształcenia uczniów w szkole jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i obejmuje:
a) kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzania zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;
b) przysposobienie do pracy rozumiane jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac (porządkowych i pomocniczych), także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.
Działalność szkoły przysposabiającej do pracy to oprócz zajęć dydaktycznych i przygotowujących do pracy zawodowej, także atrakcyjne wycieczki, imprezy integracyjne i rekreacyjne, mające na celu kształtowanie i utrwalenie zachowań i nawyków ogólnie akceptowanych w społeczeństwie. Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.
Realizacja celów Szkoły uwzględnia wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego, a w szczególności:
• zapewnienie uczniom opanowania umiejętności i wiedzy w zakresie pozwalającym na możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
• przygotowanie uczniów na miarę ich możliwości rozwojowych do wykonywania różnorodnych prac,
• organizowanie zindywidualizowanej rewalidacji uczniów poprzez działania w zakresie: usprawniania, dynamizowania, korygowania, kompensowania profilaktyki i adaptacji społecznej, a także oddziaływania na środowisko ucznia,
• wspomaganie w rozwoju społecznym, intelektualnym i kulturalnym,
• przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia,
• rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań.
Zadaniem szkoły jest tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych. Szkoła zapewnienia uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz kształtujących kreatywność uczniów. Zakres treści nauczania realizowany jest w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym (rozporządzenie MENIS z dnia 13.01.2005, Dz. U. nr 19, poz. 165). Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności i ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwić im umiejętne pełnienie ról społecznych.