Start Projekt - Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu

Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu

„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”


Sprawozdanie z realizacji projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”

W Zespole Szkół nr 16, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku w projekcie „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” – nr umowy o dofinansowanie projektu:


UDA-POKL.09.02.00-20-145/12-00


realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział  31 uczniów i 20 nauczycieli. Projekt realizowany jest od 01.08.2012r. do 31.07.2014r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych wśród 40 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i 20 nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej.
Cele szczegółowe projektu:
• Podniesienie umiejętności zawodowych  uczniów w zakresie dostosowania kompetencji do potrzeb lokalnych pracodawców.
• Rozwój kompetencji kluczowych.
• Wzrost wiedzy i umiejętności 20 uczniów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz poruszania się po rynku pracy.
• Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego dostosowanego do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz wymogów stawianych przez nowoczesną gospodarkę.
• Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie dostosowania się do reformy szkolnictwa zawodowego.

W czasie trwania działań projektowych w roku szkolnym 2012/2013 zrealizowano następujące działania:
1. Kompetencje zawodowe:
- koło „Miłośnicy ogrodów”- grupa 5 uczniów;
- koło „Młodego hotelarza”- grupa 8 uczniów;
- zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego-ogrodnik - grupa 5 uczniów;
- zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego-pracowni pomocniczy obsługi hotelowej  - grupa 8 uczniów;
- kurs kelnerski - grupa 5  uczniów;
- kurs Carving - grupa 5  uczniów;
- kurs barista - grupa 6 uczniów;
- kurs organizacja usług gastronomicznych i rodzinnych - grupa 5 uczniów;
- praktyki wyjazdowe w hotelu „Nad Wigrami” w Gawrych Rudzie – grupa 10 uczniów;
-spotkania z wzorowymi przedsiębiorcami regionu: w hotelu „Cristal”, „Gołębiewski”,„Esperanto”.
Celem kursów było rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, wyposażenie uczniów w nową wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe, zwiększenie szansy na znalezienie zatrudnienia.
2. Kompetencje kluczowe:
- zajęcia z matematyki - grupa 8 uczniów;
- zajęcia z języka angielskiego - grupa 8 uczniów;
- zajęcia informatyczne - grupa 8 uczniów;
- kurs pomocy przedmedycznej - grupa 20 uczniów;
- wsparcie psychologiczne;
W ramach tego zadania zaadaptowano i wyposażono pracownię w multimedialny sprzęt do nauki języka angielskiego.

3. Doradztwo edukacyjno- zawodowe:
- 10 uczniów wzięło udział w zajęciach grupowych i indywidualnych.

4. Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego:
- odbyły się spotkania zespołu ds. opracowania programu praktyk;
- zaprenumerowano czasopisma branżowe;
- zakupiono podręczniki do pracowni hotelarskiej i ogrodniczej;
- wyposażono i doposażono pracownię ogrodniczą i hotelarską w sprzęt i środki dydaktyczne;
- zaadaptowano szkolne gospodarstwo ogrodnicze;
- zaadaptowano, wyposażono i doposażono: jednostkę mieszkalną z węzłem higieniczno - sanitarnym, pracownię gastronomiczną, salę obsługi konsumenta, pracownię gospodarczą i pomieszczenie magazynowe;
- wyposażono klasopracownię.

5. Wyjazdy edukacyjno- zawodowe:
- Targi Gastro Expo w Gdańsk - grupa 19 uczniów;
- Hotel Gołębiewski w Mikołajkach i Zamek Ryn w Rynie - grupa 15 uczniów;
- Hotel Żubrówka i Białowieski w Białowieży - grupa 15 uczniów;
- Ogród Botaniczny w Powsinie - grupa 15 uczniów.

6. Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli:
W ramach kursów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami nauczyciele szkoły wzięli udział i ukończyli następujące kursy:
- 2 nauczycieli- kelnerski;
- 3 nauczycieli- barista;
- 2 nauczycieli- carving;
- 2 nauczycieli- organizacja usług gastronomicznych i rodzinnych oraz
- 2 nauczycieli- szkolenie „Zakładanie ogrodów”.
- 20 nauczycieli wzięło udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej dot. wdrażania nowej podstawy programowej.


 

 


 

O nas w Kurierze Porannym

 

W Kurierze Porannym ukazał się artykuł na temat projektu. Artykuł jest dostępny tutaj (klik)

 

Projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”


Projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Od 1 sierpnia 2012 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 16w Białymstoku realizuje projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”. Projekt skierowany jest do uczniów kierunków: ogrodnik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.  

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych.    
Oferujemy:  
•    zajęcia z matematyki, języka angielskiego, informatyki,  
•    zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
•    kursy zawodowe,
•    kurs pomocy przedmedycznej,  
•    koła zainteresowań
•    spotkania z przedsiębiorcami,
•    praktyki wyjazdowe,
•    zajęcia z doradcą zawodowym,
•    wyjazdy edukacyjno  - zawodowe,
•    wsparcie psychologa.  

Projekt ten będzie realizowany w okresie: sierpień 2012 – lipiec 2014.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!  Nasz projekt kluczem do Twojego sukcesu!