Start Historia szkoły

Historia

Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku mieści się przy ulicy Lipowej 41d. Jako Zespół Szkół funkcjonuje od 1 września 2004 roku, w którego skład wchodzi: dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Przez pierwsze lata istnienia szkoły mieściła się ona w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, a dyrektorem tej placówki był ówczesny kierownik ww. szkoły podstawowej p. Antoni Wojtach. W roku 1972 zmieniły się warunki lokalowe ZSZS. Otrzymała ona wspólnie z nowo powstałą Szkołą Podstawową Nr 11 Specjalną, budynek po Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Mazowieckiej 35. W sierpniu 1989 roku ZSZS została przeniesiona do budynku przy ul. Lipowej 41 d, w którym znajduje się do chwili obecnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. M. Grzegorzewskiej została powołana z dniem 1 listopada 1970 roku przez Wydział Oświaty Prezydium WRN w Białymstoku na podstawie pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego z dnia 31 października 1970 roku. Była to wówczas trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla absolwentów szkoły podstawowej specjalnej, z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualnej w stopniu lekkim. Szkoła kształciła wówczas w jednym kierunku zawodowym - tkacz na krosnach kortowych.
Inicjatorką zorganizowania szkoły była pani Wanda Popławska; starszy wizytator szkolnictwa specjalnego w Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego. Historię placówki można byłoby przedstawić w trzech okresach, charakterystycznych ze względu na lokalizację szkoły oraz powstające nowe kierunki kształcenia zawodowego:
- lata 1970-77, gdy uczniów kształcono na jednym kierunku - tkacz na krosnach kortowych,
- lata 1977-89, kiedy to powstały nowe kierunki - tkacz dywanów, krawcowa,
- w roku szkolnym 1989/90 powstały nowe kierunki kształcenia zawodowego - ogrodnik, kucharz małej gastronomii, operator maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, stolarz, kaletnik.

W roku szkolnym 2002/2003 powstały dwa oddziały Szkoły Przysposabiającej Do Pracy (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym), o kierunkach: krawiec i kaletnik, a w kolejnych latach Szkoła Zawodowa zaczęła uczyć na kierunkach stolarz i mechanik samochodowy.W roku szkolnym 2009/2010 powołano dwa nowe kierunki w Zasadniczej Szkole Zawodowej: fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.