Start Konto szkoły

Konto szkoły

Wpłaty za obiady i internat można dokonywać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 13.30 (do 10-tego każdego miesiąca) lub na konto szkoły:

Bank Pekao S.A.

37 1240 5211 1111 0010 3557 9882

W przelewie należy podać Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę.

Odpisy za obiady dokonywane będą WYŁĄCZNIE po zgłoszeniu (przez rodziców lub prawnych opiekunów) osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 85/742-25-69 do godz. 9.00.

Odpisy będą odliczane od drugiego dnia nieobecności.

Zapisy na obiady obowiązują na cały rok szkolny 2015/2016

Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25-tego bieżącego miesiąca.