Finał konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + IV edycja”

Finał konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + IV edycja”

Konkurs Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +, w którym nasza placówka brała udział w okresie od 31.03.2016 r. do 15.12.2016 r. dobiegł końca. Poniżej umieszczamy zbiorczą informację o wykonaniu zadań przewidzianych regulaminem konkursu.
Zespół konkursowy

Zadanie 1.
Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wykonanie:
1. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, uczestniczyli w wycieczce do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Białymstoku, podczas której zapoznali się:

 • z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną,
 • sposobami alarmowania,
 • sposobami zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem,
  z numerami alarmowymi.

2. W ramach działań praktycznych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego odbyła się próbna ewakuacja szkoły z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Uczniowie oraz pracownicy naszej placówki mieli okazję przećwiczyć zastosowanie procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Zadanie 2.
Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nas czekać na zajęciach w-f”.
Wykonanie
W wyniku działań konkursowych odbyły się w naszej szkole trzy prelekcje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń na zajęciach z wychowania fizycznego, w tym jedna z nich z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szkolnej sali gimnastycznej:
przedstawiono symulacje niebezpiecznych sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas lekcji w-fu:

 • przećwiczono sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, w przypadku na przykład krwotoku z nosa, skręcenia kostki czy utraty przytomności,
 • zwrócono szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których nauczyciel zawsze przypomina młodzieży przed kolejnymi zajęciami,
 • podkreślono rolę dyscypliny na zajęciach,
 • uświadomiono niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania poleceń prowadzącego lekcję,
 • zwrócono uwagę na konsekwencje nieprawidłowego korzystania z urządzeń sportowych oraz nieprzestrzegania regulaminów gier zespołowych,
 • wytłumaczono uczniom, iż nieszczęśliwe zdarzenia podczas lekcji nie zawsze kończą się drobnymi urazami ciała; mogą to być również wypadki bardzo poważne,
  omówiono kolejne punkty „Regulaminu sali gimnastycznej”,
 • odpowiedziano na wszystkie pytania podopiecznych naszej szkoły.

Zadanie 3.
„Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.”
Wykonanie:
1. Uczniowie wykonali mini przewodnik: „Mój wolny czas w Internecie”. Praca poprzedzona została dyskusją na temat dostępnych zasobów Internetu. Przewodnik został też zaprezentowany podczas videokonferencji naszych podopiecznych z uczniami szkoły CPEE LA QUINTA w Madrycie (25.10.2016 r.) oraz podczas videokonferencji z uczniami szkoły Beacon Hill w Newcastle (10.11.2016 r.), które odbyły się w ramach realizowanego w naszej szkole Projektu Erasmus +.
2. Został zorganizowany konkurs plastyczny na najciekawszy plakat na temat „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.
3. Ogłoszono konkurs na najlepsze wypracowanie na temat: „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”. Autorzy najlepszych wypracowań zostali nagrodzeni oceną „6” z języka polskiego.
4. Odbyło się spotkanie „Bądź bezpieczny w sieci”, na którym:
omówiono bezpieczeństwo w Internecie,
podsumowano temat: „Mój czas w cyberprzestrzeni” – uczniowie między innymi obejrzeli przygotowaną prezentację, wysłuchano prelekcji naszego informatyka – pana Jacka Fidury poruszono niezwykle ważny temat uzależnienia od Internetu i zaprezentowano film „Dzień z życia”.

Zadanie 4.
„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.”
Wykonanie.
1. Ogłoszenie szkolnego konkursu plastycznego na plakat antynikotynowy.
2. Uczestnictwo w spotkaniu pt. „Papierosom mówimy NIE” przy okazji obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa.
3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Wszyscy autorzy prac zostali nagrodzeni upominkami. Plakaty z hasłami antynikotynowymi ozdobiły gazetkę w świetlicy szkolnej.
4. Udział w prozdrowotnym happeningu promującym abstynencję nikotynową i zdrowy styl życia wśród naszej społeczności lokalnej. W happeningu zostały wykorzystane transparenty wykonane z plakatów konkursowych.
5. Wyjście uczniów do Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku i uczestniczenie w zajęciach pt. „Uzależnienia – jak można ich uniknąć”.

Zadanie 5.
Działania na rzecz społeczności lokalnej.
Wykonanie.
1. Zorganizowano w naszej szkole „Spotkanie z kulturą czeczeńską”, na które zaproszono gości z Fundacji Dialog – Elżbietę Chołko i Satsitę Shadieva. Podczas spotkania panie:
przeprowadziły warsztaty kulinarne, podczas których przygotowały wspólnie z uczniami tradycyjny deser czeczeński,
przekazały nam podstawowe i najistotniejsze zagadnienia na temat uchodźców z Czeczenii i republik sąsiadujących z Czeczenią,
przedstawiły prezentację multimedialną, krótkie filmy opowiadające o wierze, tradycjach kulinarnych oraz wyznawanych wartościach.
2. Przeprowadzono zbiórkę artykułów papierniczych oraz słodyczy na rzecz dzieci z Ośrodka dla Uchodźców w Białymstoku.
3. Zebrano odzież, biżuterię, torebki i inne dodatki w ramach akcji Wiosenny Butik dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.
4. Przekazano część zebranych ubrań do Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, prowadzonego przez Ojca Edwarda Konkola.
5. Uczestniczono w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” na wyznaczonym terenie z zachowaniem zasad segregacji śmieci.

Zadanie 6.
„Bądź bezpieczny w sieci”.
Wykonanie.
1. W wybranych klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przeprowadzono zajęcia dotyczące zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu, które poprowadził nauczyciel informatyki, pan Jacek Fidura.
2. Zorganizowano dla uczniów spotkanie pt. ,,Bądź bezpieczny w sieci”. Zaproponowano uczniom obejrzenie kreskówek z morałem ,,Owce w sieci”. Po każdej projekcji omawiano przedstawiony problem, prowadzono dyskusje.
3. Opracowano wspólnie z uczniami Regulamin Bezpiecznego Korzystania z Internetu.

Zadanie 7.
Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.
Wykonanie:
Realizacja zadania odbyła się w następujący sposób:
1. Na lekcjach wychowawczych zapoznano uczniów z najważniejszymi dokumentami naszej szkoły, tj. ze Statutem, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem Kar i Nagród. Odbyły się dyskusje i pogadanki tematyczne ze zwróceniem szczególnej uwagi na pytania:
Co to jest prawo? Co to jest obowiązek?
Dlaczego są potrzebne normy i zasady zachowań w różnych miejscach?
Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania panujących reguł?
2. Wspólnie z wychowawcami utworzono swoje klasowe regulaminy, które zostały zawieszone w salach lekcyjnych, w widocznych miejscach.
3. Przygotowano Kodeks Zachowania Uczniów o ich pożądanych oraz niedopuszczalnych zachowaniach na szkolnych korytarzach w czasie przerw między lekcjami.

Zadanie 8.
Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.
Wykonanie:
1. Na zajęciach wychowawczych wprowadzono uczniów w tematykę zagadnienia programów rówieśniczych. Wyjaśniono czym są takie programy, jak się je konstruuje i w jakim celu.
2. Polecono dokonać obserwacji siebie nawzajem i swoich potrzeb. Uczniowie mieli kilka tygodni, by zastanowić się komu mogliby zaoferować swoją pomoc i w jakim zakresie.
3. Zorganizowano spotkanie chętnych oraz aktywnych społecznie uczniów, na którym ustalono kierunek działań z uwzględnieniem propozycji Samorządu Szkolnego.
4. Stworzono programy na rzecz integracji uczniów: ,,Młodzi dla młodych – wspólne działanie rozwija” oraz ,,Jesteś obok mnie, nie jesteś mi obojętny – pomagamy Szczepanowi”.
5. Podjęto realizację opracowanych programów.

Zadanie 9.
„Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”.
Wykonanie:
Działania na rzecz budowania dobrego klimatu naszej szkoły podejmowane są przez całą społeczność szkolną. W życie placówki zaangażowani są zarówno uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele a także inni pracownicy szkoły. Na pozytywny klimat naszej placówki składają się relacje, wyznawane wartości oraz wszelkie inicjatywy o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i rozwijającym zainteresowania uczniów:

 • traktowanie każdego ucznia z szacunkiem, indywidualnie, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności praktycznych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • zachęcanie opiekunów do uczestniczenia w różnorodnych formach działań,
  wspólne rozwiązywanie wszelkich problemów i trudnych sytuacji dotyczących wychowanków,
 • proponowanie ciekawych i kreatywnych form spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do aktywnego i zdrowego trybu życia,
 • wpajanie uczniom zasad prawidłowych relacji z rówieśnikami, stwarzanie okazji do nawiązywania bliższych znajomości i przyjaźni,
 • współpraca ze szkołami zagranicznymi oraz ze środowiskiem lokalnym,
  goszczenie wolontariuszy z innych krajów, umożliwiające poznanie ich tradycji, kultury, języka i obyczajów,
 • organizowanie przedsięwzięć szkolnych i pozaszkolnych, które są wynikiem zaangażowania i współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Wnioski końcowe:
Udział w konkursie ,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń +” był cennym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i kadry pedagogicznej naszej szkoły. W realizację zadań włączyła się cała społeczność szkolna. Tematyka poruszanych zagadnień była dla nas ważna i znana dobrze, gdyż sukcesywnie i permanentnie pracujemy nad zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. W celu realizacji zadań konkursowych został powołany zespół nauczycieli, który zaplanował działania i czuwał nad ich przebiegiem. Zostały odpowiednio dobrane metody i formy pracy, tak by dotrzeć do każdego ucznia. Nauczyciele wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Powstało wiele materiałów, prezentacji multimedialnych, plakatów i innych pomocy edukacyjnych, które będą z powodzeniem wykorzystywane w kolejnych naszych przedsięwzięciach. Wszystkie nasze propozycje i działania konkursowe spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Byli otwarci i z zapałem przystąpili do współpracy. Chętnie uczestniczyli w organizowanych prelekcjach, dyskusjach, spotkaniach, wycieczkach i konkursach. Dzięki udziałowi w konkursie ,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń +” znacznie wzrosła wśród naszych podopiecznych świadomość dotycząca różnego rodzaju niebezpieczeństw i sposobów ich unikania. Dowiedzieli się oni także, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Mimo zakończenia działań konkursowych, wiele inicjatyw będzie przez nas nadal kontynuowanych, aby stale utrwalać zdobytą przez naszych uczniów wiedzę i umiejętności.

Joanna Brzozowska
Barbara Dworakowska
Monika Nawrocka